0

Hardox

Hardox
26
HARDOX Tube 400
88.90 x 4.00 mm
8.380 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
159.69 / m
B (à 100 CHF)
111.07 / m
C (à 250 CHF)
82.16 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 400
114.30 x 4.00 mm
10.900 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
207.75 / m
B (à 100 CHF)
144.49 / m
C (à 250 CHF)
106.89 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 400
133.00 x 4.00 mm
12.700 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
243.01 / m
B (à 100 CHF)
169.03 / m
C (à 250 CHF)
125.07 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 400
139.00 x 6.00 mm
19.800 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
381.09 / m
B (à 100 CHF)
265.11 / m
C (à 250 CHF)
196.22 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 400
168.30 x 6.00 mm
24.000 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
457.44 / m
B (à 100 CHF)
318.15 / m
C (à 250 CHF)
235.35 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 400
219.10 x 6.00 mm
31.500 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
608.37 / m
B (à 100 CHF)
423.25 / m
C (à 250 CHF)
313.33 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 500
70.00 x 5.00 mm
8.010 Kg / m
Informations détaillées
Sera confirmé
Confectioner
HARDOX Tube 500
76.10 x 4.00 mm
7.120 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
159.65 / m
B (à 100 CHF)
111.41 / m
C (à 250 CHF)
83.12 / m
Disponible
Confectioner
HARDOX Tube 500
76.10 x 5.00 mm
8.790 Kg / m
Informations détaillées
Sera confirmé
Confectioner
HARDOX Tube 500
76.10 x 6.00 mm
10.370 Kg / m
Informations détaillées
Sera confirmé
Confectioner
HARDOX Tube 500
88.90 x 3.00 mm
6.360 Kg / m
Informations détaillées
Sera confirmé
Confectioner
HARDOX Tube 500
88.90 x 4.00 mm
8.380 Kg / m
Informations détaillées
Prix liste des prix ( CHF Hors TVA )
A (à 0 CHF)
202.76 / m
B (à 100 CHF)
141.69 / m
C (à 250 CHF)
106.09 / m
Disponible
Confectioner
Êtes-vous sûr